Nordkurs Jyväskylä

  • Kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Jyväskylä
  • Kurs i Finlands historia, Jyväskylä

Kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Jyväskylä

Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 24.

Nivåkrav: Kursens nivå är B2–C1 inom den europeiska referensramen.

Kursdeltagarna ska kunna följa finskspråkig undervisning på universitetsnivå, göra anteckningar om det de hör, referera det de hört muntligt och skriftligt och läsa akademiska texter på finska.

Målsättningar:

• Lära sig använda finska som språk för att läsa och skriva om det egna vetenskapsområdet.

• Bredda sina kunskaper om Finlands litteratur.

• Bli medveten om sin egen språkkunskapsprofil och göra de egna språkkunskaperna mer flytande, exakta och idiomatiska.

• Sätta upp mål och hitta strategier för att i fortsättningen självständigt utveckla sina språkkunskaper.

Program: Undervisningen omfattar ca 85 timmar: ca 65 timmar undervisning i finska språket, Finlands kultur och samhälle och ca 20 timmar i Finlands litteratur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner.

Under kursen

• analyserar man olika texter ur språklig synpunkt och ur ett diskursperspektiv,

• skriver man en omfattande essä som anknyter till den nyaste forskningen på det egna området,

• ordnas det avancerade workshoppar om struktur och ordförråd,

• bekantar man sig med aktuella problem i forskningen om det finska språket,

• övar man sig i muntlig kommunikationsförmåga,

• fokuserar man på den moderna litteraturen som en del av den finska litteraturens historia.

Undervisningsspråk: Finska.

Undervisningsmaterial: Studiematerialet är multimedialt, och det delges studenterna under kursen.

Värdering: På kursen tillämpas lärar-, grupp- och självbedömning. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen. Kursens omfattning motsvarar 10 ECTS-poäng.

Tid: 8.7.–29.7.2019. Ankomst den 7.7. och avfärd den 30.7.

Arrangör: Jyväskylä universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort: Jyväskylä

Kursledare: Minna Sorri

Avgifter: Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 385 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.