Nordkurs Helsingfors

  • Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur
  • Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litteraturen
  • Kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Helsingfors 

Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur

 

Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur

NB!  Kursen kommer att ges på distans i Zoom på grund av reserestriktioner.

Kurstid:

15 juli–3 augusti 2021. Ankomst 14 juli, avresa 4 augusti. 


Kursdeltagare:
Kursen är öppen för alla studerande vid nordiska universitet och högskolor. Två nivågrupper.

Arrangör:
Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet.

Kursprogram:
Kursen omfattar ca 65 undervisningstimmar. Huvudvikten, ca 55 timmar, läggs på språkundervisning. Språkundervisningen sker i två nivågrupper som löper parallellt. Nivågrupp 1 ger grundläggande muntliga och skriftliga färdigheter i finska och en överblick över finskans ordförråd, ordstruktur och meningsbyggnad. Nivågrupp 2 bygger på de kunskaper som lärts ut i nivågrupp 1. Nivågrupp 2 passar ändå studenter som lärt sig grunderna i finska på annat sätt (se nedan för specificering).

Nivågrupp 1 förutsätter inga förkunskaper i finska. Målnivån är A1.2 enligt den europeiska referensramen för språk.
Nivågrupp 2 förutsätter ca 55 timmars undervisning i finska eller motsvarande kunskaper. Målnivån är A2.1. Ange vilken nivågrupp din ansökan avser.

Som del av språkundervisningen ges föreläsningar som behandlar finsk-ugriska språk, finländsk språkpolitik och finska grupper i Norden, bland annat sverigefinnar och skogsfinnar. Föreläsningarna om finländsk kultur omfattar ca 10 timmar och de behandlar Finlands historia, litteratur och nutida film. Dessutom anordnas filmvisning, utflykter och studiebesök.

Undervisningsspråken är finska och svenska. Språkundervisningen sker huvudsakligen på finska, föreläsningarna ges på svenska. Undervisningen samt undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Materialet delas ut under kursens gång. Kursen ger 10 ECTS-poäng. För att erhålla kursbetyg krävs ett aktivt deltagande i undervisningen, en skriftlig eller muntlig redovisning av en egen kulturrelaterad uppgift samt godkänt resultat på sluttentamen.

Logi:
I enkelrum med delat kök och badrum på studenthem. De flesta studerande kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Distanskurs som alternativ:
Kursen kommer att ges på distans i Zoom om den inte kan ges på plats på grund av reserestriktioner.

Kursledare:
Paula Andersson, e-post paula.andersson@helsinki.fi, tel. +358 445853385

 

 

 

Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litteraturen

Kurs om finlandssvenskt språk, samhälle, litteratur och kultur

NB!  Kursen kommer att ges på distans i Zoom på grund av reserestriktioner.

 

Kursen fokuserar på svenskan i Finland, hur den skiljer sig från svenskan i Sverige, men även inbördes, samt hur det är att leva som svenskspråkig i Finland och vilka möjligheter det finns att leva på svenska i landet.

Finland har väldigt generös språklagstiftning vad gäller nationalspråken finska och svenska som är likställda enligt lag, men där finlandssvenskarna som språkbärare oftast är i minoritet. På kursen funderar vi på nationell identitet ur ett minoritetsperspektiv, på samhällelig och individuell tvåspråkighet och hur språket påverkas av det omgivande samhället. Vi får också en översikt över de finlandssvenska dialekterna.

Litteraturdelen kommer att ge en historisk överblick över den finlandssvenska litteraturen, från tidig litteratur och dess betydelse för Helsingfors eliten, via modernismen och Edith Södergran, 60-talets politiska litteratur och paret Tikkanen, Tove Janssons klassiker, till samtidslitteratur. Litteraturdelen består även av ett författarbesök och (i mån av möjlighet) olika besök på ett finlandssvenskt förlag, universitetets bibliotek och/eller svenska litteratursällskapet.


Kursen avslutas med ett besök i Vasa och Österbotten som en motvikt till veckorna i Helsingfors. Vasa är en tvåspråkig stad med betydligt högre andel svenskspråkiga än i Helsingfors. Under exkursionen besöker vi byar utanför Vasa där det talas utpräglad dialekt. Syftet med exkursionen är att studenten får upptäcka att en språklig miljön där svenskan många gånger står starkare än i södra Finland eller till och med är i majoritet vad gäller antalet talare.

Kursen rekommenderas särskilt för studenter som är intresserade av språkpolitik, dialekter eller svenskspråkig litteratur som fötts utanför centrum för det svenska språkområdet.

 

TILLÄGG OM PANDEMIN

Målet är att kursen hålls som en normal föreläsningskurs på plats. Men om läget inte tillåter resor till och från Finland kommer kursen hållas som distanskurs.

Om kursen hålls på distans kommer mer tyngd ligga på självstudielitteratur samt att exkursionen till Österbotten ersätts med ett alternativt program med virtuella rundvandringar och digitala samtal med olika människor som verkar på svenska i Finland.

Tidpunkt:

12 juli–30 juli 2021
Ankomst 9–11 juli 2021
Avresa 31 juli—1 augusti 2021

Logi:

Studenterna bor i trepersonerslägenheter med eget rum och delat kök och badrum. Köksutrustning finns men lakan och handdukar ingår inte. Boendet har gemensam bastu och tvättstuga.

Utgifter:

Lägenhetshyra 375 euro och ca. 72 euro för biljett till kollektivtrafiken, mat.

Följande ingår:

Allt undervisningsmaterial (vissa böcker för litteraturdelen måste studenten hitta på egen hand), exkursioner och inträde till gemensamma museibesök.

Kursledare:

Markus Söderman
markus.soderman@helsinki.fi
Telefonnummer: +358 (0) 50 33 606 77 

Kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Helsingfors

Kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Helsingfors

NB!  Kursen kommer att ges på distans i Zoom på grund av reserestriktioner.

Deltagare:  Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 24.

Nivåkrav:  Kursens nivå är B2–C1 inom den europeiska referensramen.

Kursdeltagarna ska kunna följa finskspråkig undervisning på universitetsnivå, göra anteckningar om det de hör, referera det de hört muntligt och skriftligt och läsa akademiska texter på finska.

Målsättningar: Kursens mål är att lära sig läsa och skriva akademisk finska, förbättra smidigheten, exaktheten och idiomatiskheten i sina språkkunskaper, utveckla sina språkinlärningsstrategier samt fördjupa sina kunskaper om Finlands litteratur.

Program:  Undervisningen omfattar 85 timmar: ca 60 timmar undervisning i finska språket och ca 20 timmar i Finlands litteratur. Dessutom ordnas studiebesök och fritidsprogram.

Under kursen

·         analyserar man olika texters språk- och diskursegenskaper

  • skriver man akademiska texter och tillämpar sina analyskunskaper i sitt skrivande
  • övar man på muntliga kommunikationsfärdigheter
  • bekantar man sig med aktuella forskningsfrågor inom finska språket
  • bekantar man sig med finländsk samtidslitteratur.

Undervisningsspråk:  Finska.

Undervisningsmaterial:  Utdelas på kursen.

Värdering:  Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt kursarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro och deltagande på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  2.8.–23.8.2021. Ankomst den 1.8. och avfärd den 24.8.

Arrangör:  Helsingfors universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  Helsingfors

Kursledare:  Leena Peniche Ferreira

Avgifter:  Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 450 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.